Kontakt

09-500 Gostynin, ul. Płocka 44A
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmiescia w Łodzi XX Wydz. Gospodarczy
XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000110217 
NIP:775-000-14-73, REGON: 008028720 
KRS0000110217

Tel: 24 235 42-05 , 24 235 57-59


Sekretariat: 24 235 26 59 
FAX: 24 2355759 
Bank PKO BP SA 
nr r-ku 24 1020 3974 0000 5202 0086 8406
Kapitał Podstawowy 25.059,00 PLN

 

 

 

 

 

Sekretariat sekretariat@budrox.eu
Dyrektor d\s Technicznych  p.lisinski@budrox.eu
Dyrektor d\s Produkcji i Zaopatrzenia  k.wackowski@budrox.e
Kierownik Produkcji Płyt Styropianowych t.sajak@budrox.eu
Dział Księgowości  ksiegowosc@budrox.eu
Dział Techniczny  annaledzion@budrox.eu
Dział Sprzedaży  marketing@budrox.eu
Dział Kadr  kadry@budrox.eu

Copyright © Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych BUDROX Sp. z o. o